Reabilitare drumuri afectate de inundatii, drum comunal D.C. Beuca = Plopi- Zimbreasca, comuna Beuca - intravilan

Status Beneficiar Buget
In derulare UAT Beuca 2.642.121,00 RON

Descriere

Reabilitare drumuri afectate de inundatii, drum comunal D.C. Beuca = Plopi- Zimbreasca, comuna Beuca - intravilan

Subprogram:

Lucrari in prima urgenta*